Postępowanie upominawcze, a nakazowe

 

Postępowanie upominawcze różni się od postępowania nakazowego sformułowaniem pisma, wzywającego osobę do zapłaty, czy wyjaśnień. Powołanie odpowiednich zarzutów może być istotne z punktu widzenia organów weryfikujących przesłany dokument. Odpowiednie odwołanie i przywołanie faktycznych dowodów w sprawie może być czynnikiem decydującym, który może spowodować wycofanie pozwu przez powoda.

Jak odwołać się od nakazu?

terminowy sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczymPrzykładowo można odwoływać się w sprawach niezapłaconego rachunku od kilku lat. Podstawą w takiej sprawie może być wniesienie sprzeciwu przez pozwanego, w którym powołuje się na zarzut przedawnienia wykorzystując odpowiednie dowody i obowiązujące przepisy ustawy. W reakcji na odpowiednie sformułowanie odpowiedzi w piśmie odwoławczym powód może cofnąć pozew. Terminowy sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym zgodnie z prawem może pozwalać na wniesienie sprzeciwu w przypadku faktycznych powodów. Zgodnie z ustawą i kodeksem cywilnym nakaz zapłaty powoduje, że pozwany w ciągu czternastu dni powinien uiścić odpowiednie opłaty zarówno odszkodowania, jak i kosztów sądowych i urzędowych. Jeśli pozwany uważa, że roszczenie jest wystawione niesłusznie i nie ma racji bytu wtedy może w tym samym terminie od niego się odwołać i wnieść sprzeciw do sądu. Ważne jest, aby w treści otrzymanego przez pozwanego nakazu zawarte było pouczenie o terminie niezbędnym do złożenia odpowiedzi, czy zapłaty, w przypadku zgody i przyznania się do winy.

Terminowy sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym jest więc udzielenie odpowiedzi w ustawowym terminie. Odpowiednio skonstruowane pismo będące sprzeciwem może okazać się skuteczne i odwołać decyzję sądu w sprawie. Postępowanie upominawcze stanowi inny tryb dochodzenia roszczeń przez powoda.