Spektrometr xrf i jego zastosowanie


Padające światło ze źródła może być przekazywane, absorbowane lub odbijane przez próbkę. Zmiany występujące podczas interakcji światła padającego z próbkę ujawniają jej charakterystykę. W urządzeniu pomiarowym stosuje się zwykle dwa rodzaje źródeł promieniowania – źródła ciągłe i liniowe.

Działanie spektrometru xrf z wyświetlaczem dotykowym

spektrometr xrf z wyświetlaczem dotykowymŹródła ciągłe to ogrzewane substancje stałe lub lampy, które emitują światło w szerokim zakresie długości fal, a źródłem linii są wyspecjalizowane lasery. Światło padające można dostosować do pożądanej długości fali za pomocą elementów dyspersyjnych lub niedyspersyjnych. Spektrometr jest urządzeniem do pomiaru długości fali światła w szerokim zakresie widma elektromagnetycznego. Jest szeroko stosowany do analizy spektroskopowej próbek materiałów. Niektóre z głównych zastosowań spektrometrów obejmują: Monitorowanie zawartości rozpuszczonego tlenu w różnego rodzaju ekosystemach, badanie odległych galaktyk, charakterystyka białek.  Urządzenie, jakim jest spektrometr xrf z wyświetlaczem dotykowym  mierzy masę i stężenie poszczególnych cząsteczek i atomów poprzez wytwarzanie widm. Widma te można wykorzystać do badania pierwiastków, mas, izotopów i struktur chemicznych próbek materiałów. Spektrometry są obsługiwane przez obliczanie stosunków masy do ładunku fragmentów cząsteczkowych lub naładowanych cząsteczek wytworzonych w wyniku jonizacji związków chemicznych. Spektrometry są również stosowane w badaniu radioaktywności. W przypadku stosowania w połączeniu z chromatografami gazowymi, spektrometry wykrywają ślady toksycznych cząstek i zanieczyszczeń w powietrzu. Wybór naładowanych cząstek o określonej prędkości odbywa się za pomocą selektora prędkości.

Selektor działa poprzez porównanie sił magnetycznych i elektrycznych w odniesieniu do prędkości określonej cząstki. Rozwiązaniem dla eksploracji kosmosu jest natomiast wykorzystanie spektrometrów masowych, które służą do identyfikacji miniaturowych cząstek obecnych w przestrzeni.